มร.ลป. ร่วมกับ กสศ.จัดเวทีผสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง