มร.ลป.รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปี 2565 ร่วมกับ CP ALL