มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ 2