มร.ลป. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น