มร.ลป. จัดการประชุมอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ ร่วมกับ สป.อว.