ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. (NSP LPRU) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี