คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แก่บุคลากรภาครัฐ