งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการติดตามประเมินผลและปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฯ

อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ พร้อมด้วยอ.วารินท์ วงษ์วรรณ และนายนราศักดิ์ ปิยาเนตร คณะทำงาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์ ติ๊บปาละ พร้อมด้วยนายเผด็จ วงศ์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จำนวน 53 คน เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลฯ

โดยผลการดำเนินงานตามโครงการเป็นการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษตำบลบ้านใหม่จำนวน 1 กลุ่มที่มีปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน และเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือนด้วยการขายผักปลอดสาร รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือสมาชิกกลุ่ม ได้นำความรู้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์มาใช้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตามสมาชิกกลุ่มยังคงมีความต้องการพัฒนาต่อยอดด้านการตรวจสภาพดินในแปลงเพาะปลูก การใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ รวมถึง การพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้สะท้อนกระบวนการทำงานของโครงการ ภายใต้ MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีผลเป็นรูปธรรมจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดภัยของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้เสริม รวมทั้งเทศบาลได้เห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกันจัดทำแหล่งเรียนรู้สมุนไพรของตำบลบ้านใหม่ขึ้น เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาสุขภาพ และทำสารไล่แมลงเพื่อการเพาะปลูกผักปลอดสารของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์