งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. (NSP LPRU) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี แก่บุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจำนวน 14 มหาวิทยาลัย และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรวมกว่า 200 ท่าน ได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ในการนี้ได้มีการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยตัวแทนจาก 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เห็นกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการของอุทยานฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับฟังบรรยาย “การสร้างกรอบแนวคิด แรงบันดาลใจการทำงาน แบบสร้างสรรค์ในเชิงรุก และการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประสานงาน” โดยคุณปิยะณัฐ แสงภัทราชัย ต่อด้วยกิจกรรมระดมสมองออกแบบแนวทางการปรับปรุงแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายหัวข้อ “หน้าที่และบทบาทของทีมงานผู้ประสานงานในสถานะ Intermediary” โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายอุทยานฯ สู่การต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งการจัดกิจกรรมยังคงดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป.
ข่าว : หอมนวล ศรีริ