งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2565  ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง  โดยได้รับเกียรติจากนายสุมล  สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  นายวิชิต  อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา  นายเจนภพ ยศบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  นายพรศิลป์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา  และนายอนันต์  เกตุบำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  1  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานด้านการเรียนการสอน พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน  ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ได้นำเสนอร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  ให้กับผู้บริหารทั้ง  8  โรงเรียนได้พิจารณา  เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในลำดับต่อไป

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว
: หอมนวล ศรีริ