งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มรภ.ทั่วประเทศ

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาดังกล่าว การสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกันดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาด้านวิชาการ ระหว่างคณาจารย์

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ