งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดอบรม “การประกอบธุรกิจ สำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 อ.ภาคภูมิ พิชวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ในงานการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สู่ตลาดแรงงาน การอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การประกอบธุรกิจ สำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจในตลาดแรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งทราบเทคนิคการเตรียมตัวและปรับตัว ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัตนาภรณ์ เทพตุ่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ปลาส้มตราแม่มาลัย และผู้ประกอบการจัดจำหน่ายผ่านร้านปลาส้มพะเยาของฝากจากเมืองพะเยา บนแพลตฟอร์ม Shopee และ lazada พร้อมด้วยนางสาวณัชชา หลวงใน เป็นวิทยากร ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอิสระผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง ปัญหาอุปสรรค ที่พบในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ในอนาคตโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการจำนวนกว่า 100 คนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ