งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นทีมวิทยากรแกนนำ ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และหลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจากนายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เป็นวิทยากรต้นแบบ ได้พัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง