มร.ลป.จัดเวทีคืนข้อมูลระดับจังหวัด และการประชุมหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาควาทยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด