มร.ลป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ”