มร.ลป. จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป