สศว. มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น”