สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก”

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read more

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอผลงานแบบครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ”

อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน

Read more

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ต้น

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จั

Read more

มร.ลป. เข้าร่วมกิจกรรม “จวนม่วน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผศ.เจษฎา ทองสุข พร้อ

Read more

มร.ลป. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ Operating Model

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์ว

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 25-11-65

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงาน International Conference on Religion, Education and Arts

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานักศึกษาทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจอาสา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read more

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts”

ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุล

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 24-11-65

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ LAMPANG RAJABHAT MUSIC FESTIVAL 2022

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 23-11-65

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. รับฟังผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 22-11-65

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. ร่วม MOU “การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 21-11-65

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read more

อธิการบดี มร.ลป. รับการรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 และประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 6/ 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0