มร.ลป. จัดการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำอบไทย”

เมื่อวันที่ 18 มกราค

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผู้เข้ารับการ

Read more

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Read more

มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสดระดับประเทศในวันนักกลอน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวา

Read more

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือก

Read more

มร.ลป. ร่วมกับ รฟท. จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel”

เมื่อวันที่ 18 – 20

Read more

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

    ประกาศคณะกรรมการ

Read more

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี” และ LPRU MUSIC FESTIVAL 2022

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียนพิการ

นางสาวศิริลักษณ์ พิล

Read more

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบียนแล

Read more

มร.ลป. ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เคลื่อนภูมิภาคไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ตาน้ำของศิลปวิทยากร เชื่อมคน เชื่อมโลก”

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

Read more

มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “Happy University”

อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว ร

Read more

มร.ลป.ร่วมประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลัง

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับจองเครื่องหมายประกอบชุดนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

  เว็บไซต์ จองแ

Read more

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และคณะกรรมการ

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ. 2545 ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา มร.

Read more